Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς Πατέρας τῆς Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου - Holy Meteora: Holy Monastery of the Great Meteoron, 2009.

  1. Book
  2. Book
    1. Anastasiou, Athanasios
    1. Holy Meteora
    1. Holy Monastery of the Great Meteoron
  3. 2009