Hatzinikolaou, (Metropolitan of Mesogaia and Lavreotiki) Nikolaos. We live in a pro-eugenics and pro-euthanasia time

  1. Work (Other)
    1. Hatzinikolaou, (Metropolitan of Mesogaia and Lavreotiki) Nikolaos
  2. 5 July 2003
  3. Greek